utorok 17. apríla 2012

Zapieracia lehota manžela matky zrušená spolu so zapieracou žalobou?

Ústavný súd Slovenskej republiky dňa 20. apríla 2O11 vydal nález ÚS SR sp.zn.: PL. ÚS 1/2010-57, ktorý bol dňa 08. septembra 2011 uverejnený v Zbierke zákonov SR. Ústavný súd SR skonštatoval nesúlad úpravy zapretia otcovstva manželom matky (prvá domnienka) podľa ust. § 86 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 6 ods. 1 ( právo na prístup k súdu, spravodlivé súdne konanie) a čl. 8 ods. 1(právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Národná rada SR mala 6 mesiacov na úpravu predmetného ustanovenia, inak § 86 ods. 1 zákona o rodina stratí platnosť. Táto lehota uplynula NR SR dňa 08.03.2012. Týmto dňom je uvedený paragraf zrušený. Čo to znamená v aplikačnej praxi?
§ 86 ods. 1 zákona o rodine upravuje prvú domnienku popretia otcovstva, teda poprieť otcovstvo manžela matky k dieťaťu. Z uvedeného ustanovenia manžel matky môže do troch rokov, odkedy sa dozvie o narodení dieťaťa  jeho manželke, zaprieť otcovstvo na súde.
Právnemu otcovi po uplynutí hore uvedenej lehote, nemá žiadnu inú právnu možnosť na zapretie otcovstva aj keď môže disponovať s biologickým dôkazom, ktorý preukazuje skutočnosť, že nie je otcom dieťaťa jeho manželky.
Ústavný súd skonštatoval, že ustanovená lehota na podanie zapieracej žaloby nie je v rozpore s článkami dohovoru. Je však potrebné zobrať do úvahy predovšetkým moment začatia plynutia zapieracej lehoty, ktorý musí zohľadňovať okamih, v ktorom sa právny otec dozvedel o skutočnostiach spochybňujúcich jeho otcovstvo. Právnou úpravou ustanovené začatie plynutia zapieracej lehoty od momentu, keď sa manžel matky dozvedel o narodení dieťaťa, totiž neprimerane oslabuje jeho záujmy.
Dňa 08.09.2011 uvedené ustanovenie stratilo účinnosť a od 08.03.2012 aj platnosť, teda NR SR neupravila toto ustanovenia a týmto momentom je zrušený. Ústavný súd týmto nesúladom mienil predovšetkým to, aby sa zmenil moment začatia plynutia zapieracej lehoty. Keďže uvedené ustanovenie nebolo po dobu 6 mesiacov upravené, tak dnes je toto ustanovenie zrušené a naskytuje sa otázka, podľa akého ustanovenia si môže manžel matky dieťaťa podať žalobu na zapretie otcovstva, keďže doteraz sa zapieracia žaloba manžela matky podávala podľa § 86 ods. 1. 
Podľa ust. § 88 ods. 1 môže manžel matky zaprieť otcovstvo voči matke a dieťaťu, teda dá sa povedať, že si žalobu manžel matky môže podať podľa daného ustanovenia, ktorý hovorí len o tom, voči komu má návrh smerovať, keďže v dnešnej dobe je uvedený § 86 ods. 1( v minulosti sa návrh podával podľa daného ustanovenia) zrušený.
Z pohľadu Ústavného súdu SR mala NR SR upraviť § 86 ods. 1 nasledovným spôsobom: "Manžel matky môže, do troch rokov odkedy sa dozvedel o skutočnostiach, ktoré preukázateľne spochybňujú otcovstvo, zaprieť otcovstvo na súde."
Podľa dnešnej právnej úpravy podľa môjho názoru, je síce zrušená zapieracia lehota, ktorá bolo obmedzená tým, že manžel matky mohol zaprieť na súde otcovstvo odkedy sa dozvedel o narodí dieťaťa, ale na druhej strane nie je daná možnosť manželovi matky domáhať sa ochrany na súde, keďže nie je uvedené podľa akého ust. sa daný návrh bude podávať. Jediná možnosť a neviem, či aj správna je ísť cez ust. § 88, ktorý hovorí len voči komu sa daná zapieracia žaloba podáva. Uvidíme ako sa s danou problematikou vysporiada súdna prax.


Elena Divková, rod. Jurovatá

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára